KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Tanımlar

 

  1. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
  2. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
  3. İş Ortağı: İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
  4. Şirket: Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş ve Kale Güvenlik Sistemleri A.Ş.‘yi ifade eder.
  5. Grup Şirket: Grup şirket, şirketimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketleri ifade eder.

 

 1. Veri Sorumlusu ve İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisine ilişkin verileriniz; veri sorumlusu olarak Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. ve Kale Güvenlik Sistemleri  (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

Veri İşleme Amaçlarıİşlenen Kişisel Veriler
Sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli süreçlerin yürütülmesiKimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri
Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinize yönelik sizlere özel hizmette bulunulabilmesi için analiz süreçlerinin yürütülmesiKimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri
Müşteri ilişkilerinin yönetimiKimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri
Sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesiİletişim bilgileri, pazarlama bilgileri
Kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesiİletişim bilgileri, pazarlama bilgileri
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiPazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisi
Yetkili kamu kuruluşlarına bilgi verilmesiİletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesiKimlik bilgileri, iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda; kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak; grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusunun hukuku yükümlülüğü gereği veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.

 

 1.  Kaynak ve Hukuki Sebep

 

Tarafınızdan; elektronik ortam, internet sitesi üzerinden otomatik olarak yazılı veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve madde 5/1’de belirtilen açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1.  Başvuru Usul ve Esasları

 

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinize ilişkin, “İlgili Kişi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu” doğrultusunda belirlenen şartlar dahilinde ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan kalekilitkalip@kale.hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kisiselveriler@kalekilit.com.tr e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi No 3-F/1-E Blok 34396 Sarıyer/İstanbul adresimize yazılı ve ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz.Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.